Informujemy, że wykorzystujemy dane zapisane za pomocą plików cookies. Służą one lepszemu dostosowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb. Można je wyłączyć, modyfikując ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.
Ukryj komunikat

treść allerta


DlaDucha.pl >> Regulamin

Regulamin

Regulamin Serwisu DlaDucha.pl

§ 1

Definicje

 1. Serwis” – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://dladucha.pl, w ramach którego Właściciel Serwisu świadczy usługę polegającą na odpłatnym udostępnianiu Użytkownikowi Produktów do pobrania.
 2. Użytkownik” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.
 3. Właściciel Serwisu” – Tomasz Cieśliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dla Ducha Tomasz Cieśliński, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Heroldów 10A/10, 01-991 Warszawa, NIP: 874 14 98 351 , REGON: 871 65 89 08, będący dystrybutorem Produktów.
 4. „Produkt” – pliki będące postacią cyfrową utworów w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich, dystrybuowane za pośrednictwem sieci Internet i możliwe do pobrania przez Użytkownika w ramach Serwisu, w szczególności e-książki (w formatach mobi, PDF lub ePub) oraz audiobooki (w formacie mp3).
 5. Umowa o Dostarczenie Produktu” – umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu Użytkownikowi zamówionych Produktów do pobrania.
 6. Formularz Rejestracyjny” – formularz, którego wypełnienie jest konieczne dla utworzenia przez Użytkownika w ramach Serwisu indywidualnego Konta.
 7. Konto” – część Serwisu, stanowiąca zbiór zasobów i danych Użytkownika, do którego Użytkownik ma dostęp za pomocą utworzonego wcześniej loginu i hasła.
 8. Newsletter” – wiadomość e-mail zawierająca informacje o charakterze informacyjnym, reklamowym bądź marketingowym, w szczególności dotyczące Serwisu oraz proponowanych w jego ramach Produktów (w tym nowości i promocji).
 9. Własny Użytek Osobisty” – taki zakres dozwolonego użytku utworów zapisanych w postaci Produktów, który obejmuje korzystanie z zamówionego Produktu przez Użytkownika wyłącznie na jego własny użytek lub przez krąg osób pozostających w związku osobistym z Użytkownikiem, który zamówił Produkt (takim jak stosunek pokrewieństwa, powinowactwa lub inny stosunek towarzyski), o którym mowa w Ustawie o prawach autorskich, polegający wyłącznie na odtworzeniu Produktów w elektronicznych urządzeniach oraz wprowadzeniu ich do pamięci swojego komputera lub innych właściwych urządzeń, celem zapoznania się z treścią danego Produktu. 
 10. Zamówienie” – złożone przez Użytkownika oświadczenie woli w przedmiocie zawarcia Umowy o Dostarczenie Produktu, składane za pośrednictwem Serwisu z chwilą wyboru określonego Produktu.
 11. Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu wraz z wszystkimi Załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
 12. Kodeks Cywilny” – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).
 13. "Ustawa o prawach konsumenta" - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Tomasz Cieśliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dla Ducha Tomasz Cieśliński, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Heroldów 10A/10, 01-991 Warszawa, NIP: 874 14 98 351, REGON: 871 65 89 08.
 2. Zasady korzystania z Serwisu określa niniejszy Regulamin, w tym w szczególności:

  a) warunki i zasady składania Zamówień na Produkty,

  b) zasady zawierania Umów o Dostarczenie Produktów, oraz

  c) procedurę reklamacyjną i zasady dokonywania zwrotów Produktów.

 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Dodatkowo wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych oraz akceptuje postanowienia Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego okienka (checkboxa) oznaczonego jako „Akceptuję Regulamin oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w serwisie DlaDucha.pl wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”, dostępnego w procesie zakładania Konta, bądź podczas składania zamówienia na określone Produkty. 
 4. Właściciel Serwisu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Ponadto treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony http://dladucha.pl/regulamin.html.
 5. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Właściciel Serwisu realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Założenie Konta, zapoznawanie się z materiałami zamieszczonymi w Serwisie (w tym z udostępnionymi fragmentami wybranych Produktów), a także dodawanie w ramach Serwisu komentarzy przez Użytkownika jest bezpłatne. Do zawarcia umowy o świadczenie usług we wskazanym powyżej zakresie dochodzi z chwilą założenia przez Użytkownika indywidualnego Konta. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta przez Użytkownika lub Właściciela Serwisu, z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§ 3

Techniczne warunki korzystania z Serwisu oraz Produktów

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika następujących wymagań technicznych:

  a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,

  b) zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookie, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, oraz

  c) posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

 2. Aby odczytać Produkty zapisane w formacie PDF, Użytkownik powinien posiadać system operacyjny Windows (min. Windows 98), Mac lub Linux, z zainstalowanym programem Adobe Reader (min. 5.0).
 3. Aby odczytać Produkty zapisane w formacie ePub, Użytkownik powinien posiadać system operacyjny Windows (min. Windows 98), Mac lub Linux z zainstalowanym programem Adobe Digital Editions (odczyt na komputerze PC bądź laptopie) oraz specjalny czytnik e-booków obsługujący format ePub (duży wybór, za wyjątkiem Kindle).
 4. Aby odczytać Produkty zapisane w formacie mobi, Użytkownik powinien posiadać system operacyjny Windows (min. Windows 98), Mac lub Linux z zainstalowanym programem MobiPocket Reader, bądź oprogramowanie firmy Amazon (do odczytu na komputerze PC, laptopie lub innych urządzeniach mobilnych), a także czytnik e-booków obsługujący format mobi (np. Amazon Kindle).
 5. Audiobooki dostarczane są w formacie mp3. Można je odczytać na wielu urządzeniach, które obsługują ten format, w szczególności na komputerach, telefonach, odtwarzaczach mp3.
 6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu na skutek korzystania przez Użytkownika z nietypowego sprzętu komputerowego lub sprzętu innego niż wskazany w ust. 1 powyżej lub nieposiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty e-mail, a także za niemożność pobrania przez Użytkownika Produktu z powodu nieposiadania przez Użytkownika wymaganego oprogramowania lub narzędzi, o których mowa w ust. 2-5 powyżej.

§ 4

Zasady zamawiania Produktów i realizacji Zamówień

 1. Użytkownik może składać Zamówienia określonych Produktów 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu Zamówienia Produktu za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową http://dladucha.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.
 3. Użytkownik może złożyć Zamówienie na dwa sposoby:

  a) rejestrując się w Serwisie, poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie http://dladucha.pl/rejestracja.html, albo

  b) nie rejestrując się w Serwisie, po wybraniu opcji oznaczonej „Chcę zrobić jednorazowe zakupy bez rejestracji”.

 4. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia bez rejestracji w Serwisie jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych: adresu e-mail oraz swojego imienia (nick).
 5. W przypadku rejestracji w Serwisie, Użytkownik, wypełniając Formularz Rejestracyjny, obowiązany jest podać takie dane jak: imię oraz adres e-mail. W wyniku wypełnienia Formularza Rejestracyjnego zostanie utworzone dla danego Użytkownika indywidualne konto, dostępne za pomocą ustalonego loginu i hasła.
 6. Użytkownik obowiązany jest do podania w procesie składania Zamówienia w którykolwiek ze sposobów, o których mowa w ust. 3 powyżej, prawdziwych i niewprowadzających w błąd danych osobowych, a także do aktualizacji danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym niezwłocznie po tym, jak nastąpiła ich zmiana.
 7. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nienależyte zrealizowanie Zamówienia spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub błędnych danych osobowych, w tym adresu e-mail.
 8. Wybór zamawianych Produktów przez Użytkownika (w tym ich rodzaj oraz liczba) dokonywany jest poprzez dodanie odpowiednich Produktów do koszyka.
 9. W procesie składania Zamówienia Użytkownik obowiązany jest dokonać także wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty.
 10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Opłać zamówienie” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, zarówno co do ich rodzaju, jak i liczby (ilości), jak również co do formy płatności.
 11. Po złożeniu Zamówienia do Użytkownika wysyłany jest, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, zawierający takie szczegóły transakcji jak dane zamawiającego Użytkownika, numer Zamówienia, adres e-mail, na który ma być przesłany link aktywacyjny do Produktu oraz dane do faktury VAT, jeśli ta miałaby być wystawiona, oznaczający iż Zamówienie zostało prawidłowo złożone.
 12. Z chwilą otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 11 powyżej, dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu Umowy o Dostarczenie Produktu. Dostarczanie Produktów odbywa się na zasadzie odpłatnego udostępnienia do pobrania bezpośrednio z Serwisu plików zawierających zamówione Produkty. Pobranie następuje drogą transmisji za pośrednictwem łącza internetowego bezpośrednio do pamięci komputera lub innego urządzenia cyfrowego, z którego korzysta Użytkownik, pobierając określone Produkty, z wykorzystaniem dedykowanych aplikacji mobilnych.
 13. Po otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu udostępnienia Użytkownikowi zamówionych Produktów, do Użytkownika na podany przez niego w procesie składania Zamówienia adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny, umożliwiający pobranie zamówionego Produktu. Niezarejestrowany Użytkownik ma 15 (piętnaście) dni na Pobranie Produktu od dnia otrzymania linku aktywacyjnego. Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie ma nieograniczony czasowo dostęp do Produktów za pośrednictwem swojego Konta, w zakładce Biblioteka.
 14. Z przesłanego drogą elektroniczną linku do pobrania Produktu Użytkownik, który nie zarejestrował się w Serwisie, może skorzystać tylko 1 (jeden) raz, w zakresie wskazanym w § 6 poniżej.
 15. Zarejestrowani Użytkownicy mogą pobierać dany Produkt nieograniczoną ilość razy i we wszystkich dostępnych formatach po zalogowaniu się do Serwisu. Korzystanie z Produktu odbywa się w zakresie wskazanym w § 6 poniżej.
 16. Podstawą do ustalenia, czy Produkt został pobrany przez Użytkownika są dane pochodzące z systemu informatycznego Serwisu. Przez pobranie rozumie się rozpoczęcie pobierania Produktu i pobranie 100% (stu procent) objętości danego Produktu.
 17. Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie przy składaniu kolejnych Zamówień na Produkty może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta Użytkownik może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami Newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m.in. podanymi danymi osobowymi, oraz zmieniać swój login i hasło.
 18. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać loginu i hasła do swojego Konta osobom trzecim.
 19. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z udostępnieniem przez Użytkownika loginu i hasła do jego Konta osobom trzecim.

§ 5

Ceny Produktów i formy płatności

 1. Pobranie Produktu udostępnionego w ramach Serwisu na podstawie Umowy o Dostarczenie Produktu jest odpłatne.
 2. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT.
 3. Ceny Produktów wyrażane są w PLN.
 4. Płatności z tytułu pobrania zamówionych Produktów obsługiwane są za pośrednictwem internetowego Serwisu PayU.pl, dostępnego pod adresem http://payu.pl, prowadzonego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, 60-324 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274399.
 5. Właściciel Serwisu stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do danych przekazywanych przez Użytkowników w związku z realizowaniem przez nich płatności za pośrednictwem Serwisu PayU.pl, w szczególności w tym zakresie stosowany jest bezpieczny protokół SSL (Secure Sockets Layer), służący szyfrowaniu i ochronie przekazywanych przez Użytkownika danych osobowych.
 6. Za zamówione Produkty Użytkownik może zapłacić:

  a) za pomocą przelewu elektronicznego;

  b) za pomocą karty kredytowej, lub

  c) tradycyjnym przekazem bankowym  bezpośrednio na rachunek Właściciela Serwisu prowadzony przez BRE Bank pod numerem 06114020040000350231462962 (na przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer Zamówienia); w przypadku tego rodzaju płatności czas oczekiwania na zamówiony Produkt wydłuża się do momentu faktycznego zaksięgowania środków pieniężnych na koncie bankowym Właściciela Serwisu.

 7. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT.
 8. Aby otrzymać fakturę VAT Użytkownik zobowiązany jest zaznaczyć okienko (checkbox) oznaczone jako „Chcę otrzymać fakturę VAT do zamówienia” podczas składania Zamówienia i uzupełnić wymagane dane, tj. podać swoją nazwę lub imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres siedziby lub miejsce zamieszkania. Dane do faktury VAT można podać także w procesie składania Zamówienia podczas wyboru formy płatności lub uzupełnić je edytując Konto, poprzez wprowadzenie wymaganych danych.  
 9. Faktura VAT zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Potwierdzenie zamówienia można pobrać w ramach Konta, pod zakładką „Historia zamówień”, po zalogowaniu się w Serwisie przez zarejestrowanych Użytkowników.

§ 6

Ochrona praw autorskich i zasady korzystania z Produktów

 1. Prawa autorskie do Produktów chronione są Ustawą o prawach autorskich.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z Produktów wyłącznie w zakresie Własnego Użytku Osobistego i nie może udostępniać ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do:

  a) zwielokrotniania, dystrybucji i rozpowszechniana (w tym poprzez wprowadzenie do obrotu) Produktów lub ich opracowań, w całości lub we fragmentach, w jakimkolwiek celu i w jakikolwiek sposób,

  b) modyfikowania plików, w postaci których zapisane są Produkty, w tym poprzez zmienianie ich formatu, a także usuwanie z Produktów oznaczeń Właściciela Serwisu, wydawcy lub innego podmiotu oraz ich technicznych zabezpieczeń,

  c) ingerowania w zawartość Produktów, oraz

  d) publicznego odtwarzania Produktów bez względu na cel działania i sposób udostępnienia.

 4. Prawa autorskie do treści zawartych w Produktach, a także do materiałów wydawniczych zamieszczonych w ramach Serwisu, przysługują ich wydawcom. Wykorzystywanie materiałów, o których mowa powyżej, wykraczające poza Własny Użytek Osobisty wymaga zgody ich wydawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. Użytkownik obowiązany jest podjąć wszelkie czynności konieczne do zapewnienia należytej ochrony Produktów, w tym uniemożliwiających dostęp oraz korzystanie z Produktów przez osoby nieuprawnione.
 6. Produkty chronione są znakiem wodnym (watermark), co oznacza, że każda kopia zamówionego Produktu jest podpisana unikatowym numerem identyfikacyjnym oraz adresem e-mail Użytkownika pobierającego plik, które to dane w przyszłości mogą pomóc zidentyfikować źródło nielegalnej dystrybucji.
 7. Wszelkie materiały udostępnione w ramach Serwisu, a w szczególności tekst, grafika, muzyka oraz logotypy, chronione są prawem autorskim, a Użytkownik, korzystając z Serwisu, nie nabywa w jakiejkolwiek formie praw autorskich do wskazanych powyżej materiałów.

§ 7

Reklamacje i zwroty Produktów

 1. Reklamując Produkt, jako niezgodny z Umową o Dostarczenie Produktu Użytkownik powinien podać numer Zamówienia, adres e-mail, który został podany podczas składania Zamówienia, swoje imię i nazwisko lub nazwę, a także e-mail kontaktowy. Ponadto powinien opisać przyczynę reklamacji Produktu.
 2. Użytkownik może zgłosić reklamację, korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie Serwisu pod adresem http://dladucha.pl/sklep,reklamacja, bądź wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail reklamacje@dladucha.pl,
 3. Właściciel Serwisu zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana drogą elektroniczną na kontaktowy adres e-mail podany przez Użytkownika podczas zgłaszania reklamacji. Właściciel Serwisu potwierdzi drogą mailową informację o otrzymaniu zgłoszenia.
 4. Właściciel Serwisu odpowiada wobec Użytkownika, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność Produktu z Umową o Dostarczenie Produktu, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.
 5. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Dostarczenie Produktu może odstąpić od tej umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłania go droga elektroniczą do Właściciela Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. Formularz zwrotu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik może również przesłać informację na adres kontakt(at)dladucha.pl bądź skorzystać z formularza kontaktowego (w treści maila należy poinformować o tym, że dotyczy on odstąpienia od umowy oraz podać podstawowe dane dotyczące dot.Użytkownika i zamówienia: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu do kontaktu, numeru zamówienia). Po otrzymaniu wiadomości Właściciel Serwisu prześle na otrzymany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia. 
 6. W razie odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Produktu umowa uważana jest za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 7. Zwrot zamówionego Produktu powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron Umowy o Dostarczenie Produktu powinien nastąpić niezwłocznie od odstąpienia przez Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, nie później jednak niż w terminie kolejnych 14 (czternastu) dni.
 8. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego dokonuje zwrotu Produktu poprzez usunięcie wszelkich jego kopii, w tym także występujących w innej postaci niż pliki, będących w posiadaniu takiego Użytkownika lub udostępnionych przez niego osobom trzecim.
 9. Zwrot płatności zostanie przekazany na numer konta, z którego zakup został wykonany.
 10. Jeżeli Produkt został pobrany przez Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy o Dostarczenie Produktu (liczonego od dnia jej zawarcia), Użytkownik taki traci prawo do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Produktu (zgodnie z art. 38 ust. 13 Ustawy o prawach konsumenta), a rozpoczęcie pobierania Produktu rozumie się jako zgodę Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej Umową o Dostarczenie Produktu przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.

§ 8

Funkcjonowania Serwisu

 1. Właściciel Serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu zgłaszanych przez Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 2. Użytkownik powinien powiadomić niezwłocznie Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszenia usterki znajdującego się pod adresem http://dladucha.pl/sklep,reklamacja.
 3. Wypełniając formularz, o którym mowa powyżej Użytkownik powinien podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail do kontaktu, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, mających swoje źródło w urządzeniach elektronicznych, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przerwy w działaniu Serwisu, wywołanej koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji czy konserwacji sprzętu lub oprogramowania, w oparciu o które działa Serwis, o czym zobowiązuje się poinformować Użytkowników na stronach Serwisu ze stosownym wyprzedzeniem.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikacji technicznego sposobu funkcjonowania Serwisu (w tym w zakresie wykonywania Umowy o Dostarczenie Produktu), bez pogorszenia jego jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Użytkowników lub Właściciela Serwisu.

§ 9

Program punktowy

 1. Program punktowy jest programem lojalnościowym dostępnym dla zarejestrowanych Użytkowników, który upoważnia do otrzymania rabatów: 3-procentowego, 5-procentowego i 10-procentowego. Szczegółowe warunki udziału w Programie znajdują się w Regulaminie Programu Punktowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 10

Pozostałe zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik, korzystając z Serwisu, zobowiązany jest w szczególności do:

  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

  b) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników Serwisu oraz Właściciela Serwisu,

  c) niewykorzystywania Serwisu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spamu), w tym danych kontaktowych (poza polami do tego przewidzianymi) oraz promowania innych serwisów, portali i stron internetowych,

  d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,

  e) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

 2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Właściciel Serwisu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu lub ograniczyć dostęp Użytkownika do całości lub części jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym (w tym poprzez usunięcie lub zablokowanie dostępu do Konta danego Użytkownika), a w szczególności, gdy Użytkownik:

  a) podał dane nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym innych Użytkowników,

  c) naruszył w jakikolwiek sposób prawa autorskie chroniące Produkty,

  d) dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykiety) lub zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu Serwisu lub słusznym interesom Właściciela Serwisu.

 3. Użytkownik, który został pozbawiony praw do korzystania z Serwisu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, nie może bez uzyskania uprzedniej zgody Właściciela Serwisu, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, dokonać powtórnej rejestracji ani też składać Zamówień na określone Produkty za pośrednictwem Serwisu.
 4. Właściciel Serwisu nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane w ramach Serwisu przez Użytkowników (w szczególności w formie opinii dotyczących produktów).
 5. Właściciel Serwisu uprawniony jest do usunięcia zamieszczonych w ramach Serwisu treści i materiałów niezgodnych z niniejszym Regulaminem, bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika, który je zamieścił.
 6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub osobę działająca w imieniu Użytkownika oraz za skutki takiego korzystania, jeżeli korzystanie z Serwisu nastąpiło w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 11

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel Serwisu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podanych w procesie składania Zamówienia bądź udostępnionych przez Użytkownika w ramach jego Konta odbywa się za zgodą Użytkownika. Administrator przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępnej na stronie http://dladucha.pl/prywatosc.html oraz zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Administrator oświadcza, że zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji w GIODO pod numerem 010895/2013.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, a także prawo do ich zmiany oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania lub usunięcia przez Administratora.
 5. W przypadku złożenia przez Użytkownika Administratorowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@dladucha.pl w przedmiocie zaprzestania przetwarzania danych osobowych danego Użytkownika lub ich usunięcia, oświadczenie takie stanowi podstawę usunięcia Konta Użytkownika przez Administratora.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowego publikowania otrzymanych od Użytkowników pytań w dziale Serwisu, zatytułowanym „FAQ”.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postawieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy prawa określające status Użytkownika, o którym mowa powyżej.
 5. Wszelkie pytania można kierować do Właściciela Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego, bądź też dzwoniąc pod numer telefonu +48 693 284 506.
 6. Załącznikami do niniejszego Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część, są:

Załącznik nr 1 – Polityka Prywatności

Załącznik nr 2 – Regulamin Programu Punktowego

Załącznik nr 3  Formularz zwrotu